Algemene voorwaarden

 

 

 

 

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Boekhouding Almere, gevestigd Kajuit 13, 1319 AL te Almere, hierna te noemen opdrachtnemer.

Artikel 1 ALGEMEEN

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2. Opdrachtnemer:
Boekhouding Almere
Kajuit 13
1319 AL Almere
BTW nummer NL002118767B12 | KvK nummer 53171055
IBAN NL35KNAB0208950370
Openingstijden: enkel op afspraak

3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in elk geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;

4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen en gegevens, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer worden aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts geldig indien ze door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend, of bij het ontbreken daarvan bij de aanvang van de feitelijke werkzaamheden. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. Het staat opdrachtnemer vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 GEGEVENS OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, alsmede alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichting heeft voldaan.

4. Indien en voor zover opdrachtgever dat verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 15, aan deze geretourneerd.

5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade van de opdrachtnemer, de door hem gemaakte extra kosten en diens extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 UITVOERING OPDRACHT

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

2. Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen derde, indien dit naar het oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een adequate uitvoering van de opdracht. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal de opdrachtnemer met de opdrachtgever over het inschakelen van derden van tevoren overleg plegen.

3. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden voortvloeien uit de onder artikel 4 lid 5 bedoelde omstandigheden.

4. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke (beroeps) regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet van hem wordt geëist. De opdrachtgever respecteert de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig.

5. De opdrachtnemer zal bij de keuze van in te schakelen derden de nodige zorg betrachten, maar is voor eventuele fouten van derden niet aansprakelijk.

Artikel 6 GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle van opdrachtgever verkregen bescheiden en informatie van vertrouwelijke aard, tenzij de opdrachtnemer op grond van toepasselijke wetgeving een informatieplicht heeft.

2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 7 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten c.q. behoudt zich alle rechten voor die voortvloeien uit zijn werkzaamheden en die waarvan hij tijdens zijn werkzaamheden gebruik maakt, hetgeen zich niet beperkt tot auteursrechten.

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 8 OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

2. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 9 HONORARIUM

1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

4. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt ingeval van werkzaamheden verricht op locatie van of namens opdrachtgever per week, en voor het overige per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever en opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10 BETALING

1. Betaling door opdrachtgever van de aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking van het verschuldigde op de door de opdrachtnemer op te geven bankrekening. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van de opdrachtnemer.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de gegeven betalingstermijn heeft betaald, is opdrachtgever direct de wettelijke rente (ex artikel 6:119 of indien toepasselijk 119a van het Burgerlijk Wetboek) verschuldigd tot aan de dag der voldoening.

3. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom. Indien de opdrachtnemer hogere kosten dient te maken ter incasso van haar vordering, komen deze eveneens geheel voor rekening van de opdrachtgever.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, eventueel vermeerderd met de kosten en rente als bedoeld in de leden 2 en 3.

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 11 RECLAMES

1. Een gebrek in de prestatie en/of het factuurbedrag dient schriftelijk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever protesteert, danwel binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek in de prestatie en/of het factuurbedrag indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Een protest als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3. Indien niet tijdig wordt geprotesteerd, verliest opdrachtgever alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van de gebrekkigheid ten dienste stonden.

4. In geval van een terecht uitgebrachte protest heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 12 LEVERINGSTERMIJN

1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID

1. De opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de grootste zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die ontstaat doordat de opdrachtgever de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie heeft verstrekt, mondeling dan wel schriftelijk.

2. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten van de opdrachtgever dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

3. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die hem kan worden toegerekend, is elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium dat voor de desbetreffende opdracht aan opdrachtgever is gefactureerd. Indien geen sprake is van een specifieke opdracht (er is bijvoorbeeld een doorlopende opdracht), dan is elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium dat over het laatste jaar voorafgaande aan de fout aan de opdrachtgever is gefactureerd.

4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.

5. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen.

Artikel 14 OPZEGGING

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het honorarium verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht, is het bepaalde onder Artikel 9, tweede lid van toepassing.

2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

Artikel 15 OPSCHORTINGSRECHT

1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die (nog) geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 16 VERVALTERMIJN

1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 17 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.